ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-นิทรรศการ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นิทรรศการ, *นิทรรศการ*,

-นิทรรศการ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's part of the "Treasures From the Deep" exhibit at the Maritime Museum in Andover.มันเป็นส่วนหนึ่งของ นิทรรศการ "สมบัติจากทะเลลึก" ที่พิพิธภัณฑ์ แมริไทม์ ในแอนโดเวอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -นิทรรศการ-
Back to top