ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-นางเอก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นางเอก, *นางเอก*,

-นางเอก- ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heroine๑. วีรสตรี๒. นางเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's Actress Lee Mi-yeon.นั่นน่ะ นางเอก ลี มี-เยือน
It's the same. Heroine isn't coming out of the tent.ก็เหมือนเคย นางเอก ไม่ยอมออกมาจากเต๊น
Well, on today's episode of Kenzi our heroin's moxie is tested when confronted by... a stalker.ในตอนนี้ของเคนซี่ นางเอก ของเราถูกทดสอบเมื่อเจอ.. คนสะกดรอยตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -นางเอก-
Back to top