ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ทุกข์ยาก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทุกข์ยาก, *ทุกข์ยาก*,

-ทุกข์ยาก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we have to make it too hard, and too difficult and too bloody for them to stay.เราจะทำให้มันลำบาก ทุกข์ยาก และนองเลือด จนอยู่ไม่ไหว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ทุกข์ยาก-
Back to top