ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ทุกข์ทรมาน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทุกข์ทรมาน, *ทุกข์ทรมาน*,

-ทุกข์ทรมาน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only when the most innocent part of you suffers, can there be change.ต่อเมื่อส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ ทุกข์ทรมาน มันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลง
No more pain and exhaustion and waking up every morning.. Already wishing it was over.ไม่มีความเจ็บ ทุกข์ทรมาน หรือการตื่นเช้ามาแล้วรับรู้ว่านี่คือจุดจบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ทุกข์ทรมาน-
Back to top