ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ทึมๆ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทึมๆ, *ทึมๆ*,

-ทึมๆ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dull, grey buildings all around;หมองๆ ทึมๆ ตึกเต็มไปหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ทึมๆ-
Back to top