ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ที่ดิน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ที่ดิน, *ที่ดิน*,

-ที่ดิน- ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Land ที่ดิน 1) ชีวมณฑล บนพื้นผิวโลกประกอบด้วยชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพื้นที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 2497 มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึง "พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย" [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So Joe was a successful real estate broker?โจเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ดิน ที่เก่งหรือเปล่า
Ay, Ramon, the earth is moving.ราโมน, ที่ดิน มีการเคลื่อนไหว
You read the papers. Real estate, hotels...เธออ่านเอกสารนั่น ที่ดิน โรงแรม...
First we log my 10 acres here.ตอนแรกก็ตัดไม้ใน ที่ดิน 10 เอเคอร์ของฉันนะ
I'm learning that more objects like this have landed at as many as eight other locations around the world.ฉันเรียนรู้ว่าวัตถุมากขึ้นเช่นนี้มี ที่ดิน ที่มากที่สุดเท่าที่แปดสถานที่อื่น ๆ ทั่วโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ที่ดิน-
Back to top