ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ทานข้าว-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทานข้าว, *ทานข้าว*,

-ทานข้าว- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's going to eat. One hour.เขากำลัง ทานข้าว ประมาณ ชั่วโมงหนึ่ง
Want to come over, order in, rent a movie and not watch it?เธออยากมา ทานข้าว เช่าหนังซักเรื่อง แล้วไม่ได้ดูมั้ย
Have you been sleeping? Eating?คุณได้นอน หรือ ทานข้าว บ้างไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ทานข้าว-
Back to top