ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ทะเยอทะยาน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทะเยอทะยาน, *ทะเยอทะยาน*,

-ทะเยอทะยาน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless.นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย
You're a politician-- ambitious,narcissistic, addicted to the love of strangers.คุณเป็นนักการเมือง ทะเยอทะยาน หลงตัวเอง ชอบมีสัมพันกับคนแปลกหน้า
I was young, ambitious, and in love.ฉันยังเด็ก ทะเยอทะยาน แล้วก็กำลังมีความรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ทะเยอทะยาน-
Back to top