ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ทะลึ่ง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทะลึ่ง, *ทะลึ่ง*,

-ทะลึ่ง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But inside you're still the same old, mean, salty cantankerous...แต่ภายในนายก็ยังเป็นคนเดิม , ทะลึ่ง ฉุนเฉียว...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ทะลึ่ง-
Back to top