ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ถึงกระนั้นก็ตาม-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถึงกระนั้นก็ตาม, *ถึงกระนั้นก็ตาม*,

-ถึงกระนั้นก็ตาม- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But personal shortcomings notwithstanding, he was a warm, gentle person, and I thought a lot of him.แต่เป็นข้อบกพร่องส่วนบุคคล ถึงกระนั้นก็ตาม เขาเป็นคนที่อบอุ่น สุภาพเรียบร้อย และผมก็คิดถึงเขามาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ถึงกระนั้นก็ตาม-
Back to top