ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ถัดจาก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถัดจาก, *ถัดจาก*,

-ถัดจาก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, my high today is that I sat next to Austin Butler at lunch.ได้ค่ะ ไฮของหนูวันนี้ก็คือหนูได้นั่ง ถัดจาก ออสติน บั้ดเลอร์ ตอนมื้อกลางวัน
The pool house is that way, next to the pool. Hey.บ้านริมสระ อยู่ทางนั้น ถัดจาก สระว่ายน้ำไป ว่าไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ถัดจาก-
Back to top