ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ต่อหน้าสาธารณะชน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ต่อหน้าสาธารณะชน, *ต่อหน้าสาธารณะชน*,

-ต่อหน้าสาธารณะชน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want him to make a public statement expressing our sympathy for the victims.ฉันอยากให้เขาแถลงการณ์ ต่อหน้าสาธารณะชน เพื่อแสดงความเสียใจ ของเราแก่คนที่เป็นเหยื่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ต่อหน้าสาธารณะชน-
Back to top