ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ตาขาว-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตาขาว, *ตาขาว*,

-ตาขาว- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm the senior broker here. He's just a worthless piker.ฉันเป็นนายหน้าอาวุโสที่นี่ เขา เป็นเพียง ตาขาว ไร้ค่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ตาขาว-
Back to top