ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ตลอด 24 ชั่วโมง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตลอด 24 ชั่วโมง, *ตลอด 24 ชั่วโมง*,

-ตลอด 24 ชั่วโมง- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
clock(คลอค) {clocked,clocking,clocks} n. นาฬิกา (แขวนหรือตั้ง) -Phr. (around the clock ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุดยั้ง ไม่พัก) vt. จับเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Michael Jackson's funeral is on 24 hours a day, and nobody finds out about the coup in Honduras.- ไมเคิล แจ็คสัน งานศพของเขาถูกรายงาน ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่มีใครสนใจ ไปค้นหาความจริง การรัฐประหารในฮอนดูรัส
What's going on is that the three of you are getting around-the-clock police protection.ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ พวกเธอ 3 คน ต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของตำรวจ ตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจนะ จำหน้าพวกเขาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ตลอด 24 ชั่วโมง-
Back to top