ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ตรงกลาง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตรงกลาง, *ตรงกลาง*,

-ตรงกลาง- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Black Eyed Peas. Row 15, center.Black Eyed Peas ตรงกลาง แถวที่ 15
Gentlemen, we have just surfaced in the middle of a highway.ทุกท่าน เราจะขึ้นผิวน้ำ ตรงกลาง พอดีเลยนะ
I'll take the east and we'll meet up in the temple in the middle.เราจะเจอพวกมัน วิหาร ตรงกลาง เลย
Barnes has always operated with a certain level of detachment... always the designer, the seller, never the delivery agent of his own weapons.บานส์ มักจะปฏิบัติการเฉพาะส่วนการผลิต ตรงกลาง ระหว่างนักออกแบบ และผู้ขายเสมอ เขาไม่เคยขนส่งอาวุธด้วยตัวเอง

-ตรงกลาง- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ตรงกลาง-
Back to top