ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ดวงใจ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ดวงใจ, *ดวงใจ*,

-ดวงใจ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just that I never told him that I loved him the most.ดวงใจข้าเจ็บช้ำ ต่อการสูญเสียของท่าน ดวงใจ ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ดวงใจ-
Back to top