ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ดวงตา-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ดวงตา, *ดวงตา*,

-ดวงตา- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We go in through the tip of each horn, the eyes, the end of the nose, the bottom of the fangs and end of the braids.เจาะตรงปลายเขาทั้งสอง ดวงตา ปลายจมูก เจาะตรงปลายเขาทั้งสอง ดวงตา ปลายจมูก ปลายเขี้ยว แล้วก็ปลายเครา
Yeah, I get it. So? So, you should look for this guy.ใบหน้า ดวงตา พวกมันต่างคล้ายกัน
Well, if I'm reading these illustrations correctly, its sound can shatter eardrums, pop eyeballs, rupture nasal passages, blow out bowels...ถ้าฉันอ่าน ภาพประกอบเหล่านี้อย่างถูกต้อง เสียงที่สามารถทำให้แก้วหูแตกได้ ดวงตา ทางเดินจมูกแตก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ดวงตา-
Back to top