ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-จุดกลาง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จุดกลาง, *จุดกลาง*,

-จุดกลาง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you mean where they send you out into the middle of nowhere?คุณหมายถึง พวกเขา ส่งคุณ ไป จุดกลาง ของที่ไหน #65311;

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -จุดกลาง-
Back to top