ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-งานนิทรรศการ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น งานนิทรรศการ, *งานนิทรรศการ*,

-งานนิทรรศการ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Han, would you like to go with us to the Shi-Shi festival?คุณฮัน คุณอยากไปกับเรามัยค่ะ งานนิทรรศการ ชิ-ชิเหรอครับ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -งานนิทรรศการ-
Back to top