ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-คุมขัง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คุมขัง, *คุมขัง*,

-คุมขัง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kidnapped. Imprisoned, torture whoever they want.ลัีกพาตัว คุมขัง ทรมาน ใครก็ตามที่พวกมันต้องการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -คุมขัง-
Back to top