ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-คำปฏิญาณ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คำปฏิญาณ, *คำปฏิญาณ*,

-คำปฏิญาณ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, my God, Clark. There are these vows -- no lovers.โอ พระเจ้า คล้าก นี่มัน คำปฏิญาณ ไม่มีคนรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -คำปฏิญาณ-
Back to top