ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-คัดค้าน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คัดค้าน, *คัดค้าน*,

-คัดค้าน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My lord, I really must...- - คัดค้าน พระเจ้าของ
I used to say stuff like, "objection" and "sidebar."ผมเคยพูดอะไรทำนองว่า คัดค้าน และ ขอเจรจากับผู้พิพากษา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -คัดค้าน-
Back to top