ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ความเสียใจ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความเสียใจ, *ความเสียใจ*,

-ความเสียใจ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rage and the sadness, it just left me and... and I felt like a new person.ความโกรธแค้น ความเสียใจ มันหายไป แล้ว... แล้วผมก็รู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่
So much longing and regret.มีความปราถนา ความเสียใจ มากเกินไป
Until one morning, you will wake up hollow with nothing but regret and misery to fill your days.จนกระทั่งเช้าวันนึง คุณตื่นมาอย่างไร้จุดหมาย มันไม่มีอะไรเลยนอกจาก ความเสียใจ ทุกข์ใจที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ความเสียใจ-
Back to top