ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ความหลงใหล-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความหลงใหล, *ความหลงใหล*,

-ความหลงใหล- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess it's a talent, a drive, passion, like what I sense in you.ฉันว่ามันคงเป็นพรสวรรค์ แรงบันดาลใจ ความหลงใหล เหมือนที่ฉันสัมผัสได้กับคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ความหลงใหล-
Back to top