ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ความปวดร้าว-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความปวดร้าว, *ความปวดร้าว*,

-ความปวดร้าว- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This guilt you feel, the anguish, the horror, the pain... it's remarkable, a thing of beauty.การที่นายรู้สึกผิด ความปวดร้าว ความกลัว ความเจ็บปวด มันเป็นสิ่งที่มหัสจรรย์มาก เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ความปวดร้าว-
Back to top