ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ความทุกข์ทรมาน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความทุกข์ทรมาน, *ความทุกข์ทรมาน*,

-ความทุกข์ทรมาน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Underworld is a grim and dangerous place of condemned souls suffering unspeakable...ยมโลกคือสถานที่เงียบสงัด และอันตราย ที่ใช้ลงโทษวิญญาณ ความทุกข์ทรมาน จนไม่อาจจะบรรยายได้...
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง
But soon all you have suffered and feared will be meaningless.แต่ในไม่ช้า ความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด ก็จะไร้ความหมาย
Well, some hurts only show on the inside.อ้อ ความทุกข์ทรมาน มันแสดงอยู่ภายในจิตใจเท่านั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ความทุกข์ทรมาน-
Back to top