ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ข้อเท็จจริง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ข้อเท็จจริง, *ข้อเท็จจริง*,

-ข้อเท็จจริง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right. The facts. Ok.ได้ ข้อเท็จจริง โอเค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ข้อเท็จจริง-
Back to top