ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ขี้กลัว-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ขี้กลัว, *ขี้กลัว*,

-ขี้กลัว- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Both the victims he's killed have been hispanic men in their 40s.ผู้ตายทั้ง 2 คน เป็นชาย ขี้กลัว หวาดระแวง อายุประมาณ 40 ปี
Yes, you're beautiful, fearful, fragile.ใช่ เธอเป็นคนสวยมาก ขี้กลัว และบอบบาง
I'm a big, old scaredy cat, fear of rejection, never felt good enough, blah, blah, blah.ฉันมันงี่เง่า ขี้แหย ขี้กลัว ประสาทแดก ทำอะไรก็ไม่เคยถูก ฯลฯ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ขี้กลัว-
Back to top