ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ขาดแคลน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ขาดแคลน, *ขาดแคลน*,

-ขาดแคลน- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life is small, meager, messy.ชีวิตน่ะเล็กนิดเดียว ขาดแคลน วุ่นวาย
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ขาดแคลน-
Back to top