ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-การโจมตี-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การโจมตี, *การโจมตี*,

-การโจมตี- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Crassus lays assault twice upon a day.- การโจมตี Crassus วันละสองครั้ง
With everything going on, the attacks, the Army going into Atlanta, he wasn't about to let us out of his sight.ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น การโจมตี กองทัพถูกส่งเข้าไปในแอตแลนต้า เขาไม่ปล่อยให้เราคลาดสายตาไปไหนเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -การโจมตี-
Back to top