ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-การรุกราน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การรุกราน, *การรุกราน*,

-การรุกราน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A method which rejects revenge,aggression,and retaliation."วิธีการที่ปฏิเสธการแก้แค้น การรุกราน และการตอบโต้
So your score of 0 out of 20 on the quiz makes it pretty clear that you read nothing about the Bay Of Pigs invasion.เธอได้คะแนน 0 จากเต็ม 20 ในการทดสอบ แสดงให้เห็นชัดว่าเธอไม่อ่าน เรื่อง การรุกราน เบย์ ออฟ พิคส์ มา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -การรุกราน-
Back to top