ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-การปรากฏตัว-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การปรากฏตัว, *การปรากฏตัว*,

-การปรากฏตัว- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If he was, would we not both feel the presence of such a great sorcerer?ถ้าเขาอยู่่เรา2คนจะสัมผัสไม่ได้เชียวหรือ การปรากฏตัว ของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -การปรากฏตัว-
Back to top