ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-การทำร้ายร่างกาย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การทำร้ายร่างกาย, *การทำร้ายร่างกาย*,

-การทำร้ายร่างกาย- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vandalism, assault, dealing.การทำลายทรัพย์สิน การทำร้ายร่างกาย การค้ายา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -การทำร้ายร่างกาย-
Back to top