ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-การติดเหล้า-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การติดเหล้า, *การติดเหล้า*,

-การติดเหล้า- ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inebriety๑. ความเมา (เหล้า) [มีความหมายเหมือนกับ drunkenness; ebriety; inebriation]๒. การติดเหล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -การติดเหล้า-
Back to top