ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-กังวล-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กังวล, *กังวล*,

-กังวล- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ms. gerber's concerned and so am i.คุณ เกอร์เบอร์ กังวล ฉันก็ด้วย
You don't say. Concerned. What do you mean, concerned?คุณอย่าใช้คำว่า กังวล คำว่ากังวลของคุณหมายความว่าอะไร?
Don't make it hard on yourself.ตื่นเต้น กังวล และก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบาก
And I can just imagine how you might be feeling a little anxious, given all of this.แล้วฉันก็คิดไปว่า คุณจะรู้สึกยังไง กังวล กับเรื่องที่เกิดทั้งหมดนี่
You don't seem bothered.คุณดูเหมือนไม่ กังวล เรื่องนี้เท่าไหร่
Worry about your hair! What?- กังวล เกี่ยวกับผมของเจ้าล่ะ

-กังวล- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กังวล English: to be worried

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -กังวล-
Back to top