ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-กระวนกระวาย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กระวนกระวาย, *กระวนกระวาย*,

-กระวนกระวาย- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is he driving a white van,too?เค้าดูขี้ตกใจ กระวนกระวาย เขาทำผมกลัวๆยังไงไม่รู้
You seem anxious, Mr. Nettinger.คุณดู กระวนกระวาย นะ คุณ เน็ททิงเจอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -กระวนกระวาย-
Back to top