ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*welter in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น welter in, -welter in-

*welter in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
welter in (phrv.) จมอยู่ใน Syn. grovel in, wallow in

*welter in* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
朱に染まる[あけにそまる, akenisomaru] (exp,v5r) to welter in blood; to be covered in blood

*welter in* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hitze {f} | in der Hitze schmoren | mit der Hitze fertig werden | bei dieser Hitzeheat | to swelter in the heat | to beat the heat | with this heat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *welter in*
Back to top