ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*weigh down*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น weigh down, -weigh down-

*weigh down* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weigh down (phrv.) กดน้ำหนักลงบน Syn. load down

*weigh down* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
網石[あみいし, amiishi] (n) (obsc) stone(s) used to weigh down a fishing net

*weigh down* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทับ[v.] (thap) EN: press ; weigh down ; run over FR: presser ; tasser ; écraser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *weigh down*
Back to top