ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*weakening*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น weakening, -weakening-

*weakening* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weakening (n.) ภาวะตกต่ำ See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, enfeeblement, retrogression Ops. improvement, rise
weakening (adj.) อ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) See also: ลดลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) Syn. waning

*weakening* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening
死脈[しみゃく, shimyaku] (n) weakening pulse; exhausted (mining) vein
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening
腰砕け[こしくだけ, koshikudake] (n) (1) inadvertent collapse (sumo); (2) breaking down (e.g. in the middle of a bout); weakening of one's attitude

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *weakening*
Back to top