ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*water discharged just before giving birth*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น water discharged just before giving birth, -water discharged just before giving birth-