ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*waste away*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น waste away, -waste away-

*waste away* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waste away (phrv.) อ่อนแอ See also: ไม่ค่อยแข็งแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're going to starve. Waste away. And not quickly.เรากำลังจะอดตาย อดๆอยากๆ อย่างช้าๆ
# It's as much as I know watch it waste away ## It's as much as I know watch it waste away #
Or you can waste away in front of us until you have the brain capacity of a peanut.หรือแกจะเป็นไอ้ขยะ อยู่ตรงนี้ จนกว่าสมองของแกจะหดเล็กลงเท่าเมล็ดถั่ว
I don't want to waste away in some hospital bed.ฉันไม่อยากจะเีสียเวลาไปกับ เตียงโรงพยาบาล
Alone, usually they waste away and die, unless they become like him.Alone, พวกเขามักจะเสียไปและตาย จนกว่าพวกเขาจะกลายเป็นเหมือนเขา
Waste away to nothing... it does things to a person.เสียเวลานั่งรอให้เรื่องเลวร้ายมันเกิดขึ้น มันทำให้เกิดบางอย่างขึ้นในใจคน
I see you just let my face masks waste awayแล้วมาสก์นี่แม่ให้ทำไมไม่ใช้ เสียข้าวเสียของ
She's so nauseous,she's stopped eating,and I can't just stand by and watch her waste away.เธอมีอาการคลื่นไส้มาก,เธอไม่ยอมกินอะไร และฉัน ไม่อยากอยู่เฉย คอยดูเขาอ่อนแอลงเรื่อยๆ

*waste away* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away
古び衰える[ふるびおとろえる, furubiotoroeru] (v1) to waste away
衰える[おとろえる, otoroeru] (v1,vi) to become weak; to decline; to wear; to abate; to decay; to wither; to waste away; (P)

*waste away* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดตาย[v. exp.] (ot tāi) EN: starve to death ; wither ; waste away ; die FR: mourir de faim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *waste away*
Back to top