ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vocalist*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vocalist, -vocalist-

*vocalist* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vocalist (n.) นักร้อง Syn. singer

*vocalist* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーカリスト(P);ヴォーカリスト(P)[, bo-karisuto (P); vo-karisuto (P)] (n) vocalist; (P)
リードボーカル[, ri-dobo-karu] (n) lead vocalist (wasei

*vocalist* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักร้อง[n.] (nakrøng) EN: singer ; vocalist FR: chanteur [m] ; chanteuse [f] ; chansonnier [m] ; chansonnière [f] ; interprète [m, f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vocalist*
Back to top