ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vicid*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vicid, -vicid-

*vicid* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicid (adj.) เหนียว See also: เหมือนกาว Syn. mucus

*vicid* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸡霍乱[jī huò luàn, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 鸡霍乱 / 雞霍亂] chicken cholera (caused by Pasteurella multocida or P. avicida); fowl cholera

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vicid*
Back to top