ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*upholding*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น upholding, -upholding-

*upholding* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upholding (adj.) (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ See also: ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแสดงนำ Syn. aiding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *upholding*
Back to top