ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*untaped*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น untaped, -untaped-

*untaped* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untaped (adj.) ถ่ายทอดสด Syn. unfilmed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *untaped*
Back to top