ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unproductive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unproductive, -unproductive-

*unproductive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unproductive (adj.) แห้งแล้ง See also: เสื่อมสภาพ Syn. infertile, barren Ops. fertile
unproductive (adj.) ซึ่งไม่ออกผล See also: ซึ่งเป็นหมัน Syn. unfruitful, impotent Ops. fertile, productive, potent
unproductive (adj.) ซึ่งไม่อุดมสมบูรณ์ Syn. impotent, sterile
unproductiveness (n.) การไร้สมรรถภาพทางเพศ See also: อาการกามตายด้าน Syn. infertility Ops. strength

*unproductive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不毛[ふもう, fumou] (adj-na,n,adj-no) sterile; barren; unproductive; sour; (P)
不生産的[ふせいさんてき, fuseisanteki] (adj-na) unproductive; unfruitful

*unproductive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสียเปล่า[adj.] (sīa plāo) EN: in vain ; unproductive ; useless ; for nothing FR: inutile ; pour des prunes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unproductive*
Back to top