ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unagitated*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unagitated, -unagitated-

*unagitated* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unagitated (adj.) ที่มีอารมณ์สงบ Syn. cool, unconcerned Ops. violent, excited, furious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unagitated*
Back to top