ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*timidly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น timidly, -timidly-

*timidly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timidly (adv.) อย่างขี้ขลาด Syn. cowardly

*timidly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly
怖ず怖ず[おずおず, ozuozu] (adv-to) (uk) timidly; nervously; with nervous diffidence; trembling with fear
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *timidly*
Back to top