ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*testable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น testable, -testable-

*testable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detestable (adj.) ที่เกลียดชัง See also: ที่รังเกียจ Syn. dislikeable
incontestable (adj.) ที่โต้แย้งไม่ได้ See also: ที่ไม่อาจโต้เถียงได้ Syn. indisputable, unquestionable Ops. contestable, disputable
testable (adj.) ที่พิสูจน์ได้ Syn. verifiable
testable (adj.) ซึ่งพิสูจน์ความจริงได้ See also: ซึ่งตรวจสอบได้, ซึ่งยืนยันได้ Syn. probable, verifying
English-Thai: HOPE Dictionary
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
English-Thai: Nontri Dictionary
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
incontestable(adj) แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incontestable clauseข้อกำหนดไม่โต้แย้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

*testable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P)
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
忌むべき[いむべき, imubeki] (exp) abominable; detestable
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P)
憎憎しい;憎々しい[にくにくしい, nikunikushii] (adj-i) hateful; detestable; loathsome
見るのも汚らわしい[みるのもけがらわしい, mirunomokegarawashii] (exp,adj-i) detestable to look at
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

*testable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
เลวทราม[adj.] (lēo sām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable ; vile FR: ignoble ; sordide ; abject ; vil
ไม่สามารถพิสูจน์ว่าผิดได้[adj.] (mai sāmāt p) EN: incontestable FR:
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng so) EN: undoubtedly ; doubtlessly ; for sure FR: indubitablement ; incontestablement ; pour sûr ; soyez certain
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāk) EN: disgusting ; repulsive ; detestable FR:
ระยำ[adj.] (rayam) EN: despicable ; vile ; villainous ; detestable ; low FR: maudit ; damné
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible ; awful ; lousy FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī ) EN: undoubtedly FR: indubitablement ; incontestablement
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāc) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ? FR: haïssable ; détestable

*testable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbestreitbar; unanfechtbar {adj} | unbestreitbarer; unanfechtbarer | am unbestreitbarsten; am unanfechtbarstenincontestable | more incontestable | most incontestable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *testable*
Back to top