ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*talk round*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น talk round, -talk round-

*talk round* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talk round (phrv.) พูดถึงอย่างอ้อมค้อม
talk round (phrv.) ชักชวนให้เปลี่ยนความคิด Syn. talk around, talk over
talk round (phrv.) หลีกเลี่ยงการพูดโดยตรงเกี่ยวกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *talk round*
Back to top